اختر صفحة
ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ

ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ

Τα κονδυλώματα του αιδοίου και του κόλπου είναι συχνοί, καλοήθεις επιθηλιακοί όγκοι που έχουν την τάση να εμφανίζονται σε περιοχές, οι οποίες επηρεάζονται πιο άμεσα από τη σεξουαλική επαφή. Δηλαδή τον οπίσθιο χαλινό των μικρών χειλέων του αιδοίου και τις πλάγιες...
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ